Detailed information

Glyph
Definitionbox; KangXi radical 22
Unicode U+531a
Cangjie MV
Total strokes2
Unicode radical
+ strokes
radical 0022
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0022
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0022
+ 0 strokes
Radical hệ
Mandarin (pinyin) CANG2 FANG1
Cantonese (Yale) FONG1
Vietnamese hệ, như "hệ (bộ gốc còn có tên là Phương)" (gdhn)
Vietnamese phương, như "phương (bộ thủ: hộp đựng đồ)" (gdhn)