Definitionhastily, in haste, hurriedly
Unicode U+5306
Cangjie PKK
Total strokes5
Unicode radical + strokes 勹 bao (20) + 3 strokes
Hán-Việt readingthông
Mandarin (Pinyin) cōng
Cantonese (Jyutping) cung1
Vietnamese thông, nhũ "thông (vội vàng)" (gdhn)