Definitionbrief note; official communique
Unicode U+5284
Cangjie HRLN
Total strokes14
Unicode radical + strokes 刂 đao (18) + 12 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
竹 trúc (118) + 8 strokes
Hán-Việt readingcháp tráp
Mandarin (Pinyin) zhá dá
Cantonese (Jyutping) zaap3
Vietnamese chép, nhũ "ghi chép, chép bài" (vhn)
Vietnamese tráp, nhũ "tráp (thư tín hoặc công văn)" (btcn)
Vietnamese trát, nhũ "trát nhất đao (đâm nhát đao)" (gdhn)