Definitioncut out, dig, rip up, scoop out
Unicode U+5233
Cangjie KSLN
Total strokes8
Unicode radical + strokes 刂 đao (18) + 6 strokes
Hán-Việt readingkhô
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) fu1
Vietnamese khô, nhũ "khô mộc vi chu (đẽo ruột cây)" (gdhn)