Definitionto row or paddle boat; to scratch
Unicode U+5212
Cangjie ILN
Total strokes6
Unicode radical + strokes 刂 đao (18) + 4 strokes
Hán-Việt readinghoa
Mandarin (Pinyin) huá
Cantonese (Jyutping) waa4
Vietnamese hoa, nhũ "hoa bất lai (không có lợi); hoa lạp (cạo đi)" (gdhn)
Vietnamese quả, nhũ "xem Hoa" (gdhn)