Definitionlean on, depend on, rely on
Unicode U+51ED
Total strokes8
Unicode radical + strokes 几 kỉ (16) + 6 strokes
Hán-Việt readingbằng vững
Mandarin (Pinyin) píng
Cantonese (Jyutping) pang4
Vietnamese bằng, nhũ "bằng chứng" (vhn)
Vietnamese bẵng, nhũ "quên bẵng đi" (btcn)
Vietnamese phẳng, nhũ "phẳng phiu" (btcn)
Vietnamese vững, nhũ "vững chắc, vững dạ" (btcn)