Detailed information

Glyph
Definitioncover; KangXi radical 14
Unicode U+5196
Total strokes2
Unicode radical
+ strokes
radical 0014
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0014
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0014
+ 0 strokes
Radical mịch
Mandarin (pinyin) MI4
Cantonese (Yale) MIK6
Vietnamese mịch, như "mịch (bộ gốc: trùm, lấy khăn trùm lên đồ)" (gdhn)