Definitionnow, here; this; time, year
Unicode U+5179
Total strokes9
Unicode radical + strokes 八 bát (12) + 7 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
艹 thảo (140) + 6 strokes
Radical + strokes 艹 thảo (140) + 6 strokes
Hán-Việt readingtư từ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) zi1
Vietnamese tư, nhũ "tư (cái này, tại đây)" (gdhn)