Definitionsoldier, troops
Unicode U+5175
Cangjie OMC
Total strokes7
Unicode radical + strokes 八 bát (12) + 5 strokes
Hán-Việt readingbinh
Mandarin (Pinyin) bīng
Cantonese (Jyutping) bing1
Vietnamese binh, nhũ "binh lính; binh lực" (vhn)
Vietnamese bênh, nhũ "bấp bênh" (btcn)
Vietnamese banh, nhũ "sáng banh; sâm banh" (gdhn)