Definitioneight; all around, all sides
Unicode U+516b
Cangjie HO
Total strokes2
Unicode radical + strokes 八 bát (12) + 0 strokes
Hán-Việt readingbát
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) baat3
Vietnamese bát, nhũ "bát quái (tám quẻ bói theo Kinh Dịch); bát (số tám)" (vhn)
Vietnamese bắt, nhũ "bắt chước; bắt mạch" (gdhn)