Detailed information

Glyph
Definitionson, child; radical 10
Unicode U+513f
Cangjie LU
Total strokes2
Unicode radical
+ strokes
radical 0010
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0010
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0010
+ 0 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) ER2
Cantonese (Yale) YAN4
Vietnamese nhân, như "nhân đạo, nhân tính" (tdhv)
Vietnamese nhi, như "thiếu nhi, bệnh nhi" (gdhn)