Definitiona minority tribe
Unicode U+509C
Cangjie OBOU
Total strokes12
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 10 strokes
Mandarin (Pinyin) yáo
Cantonese (Jyutping) jiu4
Vietnamese diêu, nhũ "diêu dịch (thói xưa bắt dân phải phục dịch)" (gdhn)