Unicode U+5038
Total strokes10
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 8 strokes
Mandarin (Pinyin) cǎi
Vietnamese thái, nhũ "thái (chú ý)" (gdhn)