Definitionnumerary adjunct, piece; single
Unicode U+500b
Cangjie OWJR
Total strokes10
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 8 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) go3
Vietnamese cá, nhũ "cá biệt; cá nhân; cá tính" (vhn)
Vietnamese cái, nhũ "bò cái, chó cái" (btcn)