Definitiontrust, believe; letter
Unicode U+4fe1
Cangjie OYMR
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 7 strokes
Hán-Việt readingtín
Mandarin (Pinyin) xìn
Cantonese (Jyutping) seon3
Vietnamese tín, nhũ "tín đồ; tín hiệu; thư tín" (vhn)
Vietnamese tin, nhũ "tin tức" (btcn)