Detailed information

Glyph
Definitionrustic, vulgar, unpolished; mean
Unicode U+4fda
Cangjie OWG
Total strokes9
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 7 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 7 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 7 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) LI3
Cantonese (Yale) LEI5
Vietnamese lái, như "lái buôn" (vhn)
Vietnamese lia, như "hát thằng lia" (btcn)
Vietnamese lý, như "ca lý" (btcn)
Vietnamese lí, như "lí (thuộc xã hội thấp)" (gdhn)