Definitionurge, press, hurry; close
Unicode U+4fc3
Cangjie ORYO
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 7 strokes
Hán-Việt readingxúc
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) cuk1
Vietnamese xúc, nhũ "xúc xiểm; đi xúc" (vhn)
Vietnamese thúc, nhũ "thúc giục" (btcn)