Unicode U+4fbc
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 7 strokes
Hán-Việt readingbột
Mandarin (Pinyin)
Vietnamese bụt, nhũ "hiền như bụt" (vhn)
Vietnamese bột (btcn)