Detailed information

Glyph
Definitionequal
Unicode U+4f94
Cangjie OIHQ
Total strokes8
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 6 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 6 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 6 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) MOU2
Cantonese (Yale) MAU4
Vietnamese mầu, như "mầu nhiệm" (vhn)
Vietnamese mâu, như "mâu (đều, ngang hàng)" (btcn)