Detailed information

Glyph
Definitionhelp, assist, repay kindness
Unicode U+4f91
Cangjie OKB
Total strokes8
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 6 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 6 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 6 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) YOU4
Cantonese (Yale) YAU6
Vietnamese hựu, như "hựu (ép khách ăn uống thêm; thúc giục)" (gdhn)