Definitionhelp, assist, repay kindness
Unicode U+4f91
Cangjie OKB
Total strokes8
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 6 strokes
Hán-Việt readinghựu
Mandarin (Pinyin) yòu
Cantonese (Jyutping) jau6
Vietnamese hựu, nhũ "hựu (ép khách ăn uống thêm; thúc giục)" (gdhn)