Definitionhundred
Unicode U+4f70
Cangjie OMA
Total strokes8
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 6 strokes
Hán-Việt readingbách
Mandarin (Pinyin) bǎi bó
Cantonese (Jyutping) baak3
Vietnamese bách, nhũ "bách bộ" (gdhn)