Definitionbelt ornament, pendant; wear at waist, tie to the belt; respect
Unicode U+4f69
Cangjie OHNB
Total strokes8
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 6 strokes
Hán-Việt readingbội
Mandarin (Pinyin) pèi
Cantonese (Jyutping) pui3
Vietnamese bội, nhũ "bội đao; bội ngọc (thứ đeo bên mình)" (gdhn)