Detailed information

Glyph
Definitionyou, second person pronoun
Unicode U+4f60
Cangjie ONF
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 5 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) NI3
Cantonese (Yale) NEI5
Vietnamese nể, như "kính nể" (vhn)
Vietnamese né, như "né mình" (btcn)
Vietnamese nẻ, như "nứt nẻ; cười nắc nẻ" (btcn)
Vietnamese nệ, như "câu nệ" (btcn)
Vietnamese nễ, như "nễ (ngài, ông)" (btcn)