DefinitionI, my, me; surname; surplus
Unicode U+4f59
TCVN Code V1-4B30
Cangjie OMD
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin) yú xú
Cantonese (Jyutping) jyu4
Vietnamese dư, nhũ "dư dả; dư dật; dư sức" (vhn)
Vietnamese dờ, nhũ "dật dờ" (btcn)