Detailed information

Glyph
Definitionwhat, why, where, which, how
Unicode U+4f55
Cangjie OMNR
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 5 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) HE2
Cantonese (Yale) HO4
Vietnamese hà, như "hà hơi" (vhn)
Vietnamese gã, như "gã (từ dùng để chỉ người đàn ông nào đó với ý coi thường)" (gdhn)