Definitionoccupy by force, usurp; possess
Unicode U+4f54
Cangjie OYR
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt readingchiêm
Mandarin (Pinyin) zhàn
Cantonese (Jyutping) zim3
Vietnamese chiêm (gdhn)
Vietnamese chiếm, nhũ "chiếm đoạt, chiếm cứ" (gdhn)