Definitiononly; but, however, yet, still
Unicode U+4f46
Cangjie OAM
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt readingđãn đản
Mandarin (Pinyin) dàn
Cantonese (Jyutping) daan6
Vietnamese giản, nhũ "giản dị, đơn giản" (gdhn)
Vietnamese đản, nhũ "phật đản; quái đản" (gdhn)
Vietnamese đởn, nhũ "đú đởn" (vhn)