Detailed information

Glyph
Definitiononly; but, however, yet, still
Unicode U+4f46
Cangjie OAM
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 5 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) DAN4
Cantonese (Yale) DAAN6
Vietnamese đởn, như "đú đởn" (vhn)
Vietnamese đản, như "phật đản; quái đản" (gdhn)
Vietnamese giản, như "giản dị, đơn giản" (gdhn)