Detailed information

Glyph
Definitionmerchant; estimate, guess, presume
Unicode U+4f30
Cangjie OJR
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 5 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 5 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) GU1 GU3 GU4
Cantonese (Yale) GU2 GU3
Vietnamese cô, như "cô kế (ước giá)" (gdhn)
Vietnamese cố, như "cố kế (thống kê)" (gdhn)