Unicode U+4f2f
Cangjie OHA
Total strokes7
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 5 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) baa3 baak3
Vietnamese bá, nhũ "bá vai bá cổ; bá mẫu" (vhn)
Vietnamese bác, nhũ "chú bác" (btcn)