Detailed information

Glyph
Definitionnumerary adjunct for article; matter
Unicode U+4ef6
Cangjie OHQ
Total strokes6
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 4 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 4 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 4 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) JIAN4
Cantonese (Yale) GIN6
Vietnamese kiện, như "kiện hàng; kiện tụng" (vhn)
Vietnamese kịn, như "đen kịn (rất đen)" (btcn)
Vietnamese kẹn, như "già kén kẹn hom" (gdhn)