Definitionnumerary adjunct for article; matter
Unicode U+4ef6
Cangjie OHQ
Total strokes6
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 4 strokes
Hán-Việt readingkiện
Mandarin (Pinyin) jiàn
Cantonese (Jyutping) gin6
Vietnamese kiện, nhũ "kiện hàng; kiện tụng" (vhn)
Vietnamese kẹn, nhũ "già kén kẹn hom" (gdhn)
Vietnamese kịn, nhũ "đen kịn (rất đen)" (btcn)