Definitionmiddle brother; go between, mediator; surname
Unicode U+4ef2
Cangjie OL
Total strokes6
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 4 strokes
Hán-Việt readingtrọng
Mandarin (Pinyin) zhòng
Cantonese (Jyutping) zung6
Vietnamese trọng, nhũ "trọng dụng" (vhn)