Detailed information

Glyph
Definitionsmall thing, child; young animal
Unicode U+4ed4
Cangjie OND
Total strokes5
Unicode radical
+ strokes
radical 0009
+ 3 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0009
+ 3 strokes
Radical + strokes radical 0009
+ 3 strokes
Radical nhân
Mandarin (pinyin) ZI3
Cantonese (Yale) JAI2 JI2
Vietnamese tử, như "tử tế" (vhn)
Vietnamese tể, như "tể (tiếng bình dân con trai, vật còn non)" (gdhn)