Definitionhumaneness, benevolence, kindness
Unicode U+4ec1
Cangjie OMM
Total strokes4
Unicode radical + strokes 亻 nhân (9) + 2 strokes
Hán-Việt readingnhân
Mandarin (Pinyin) rén
Cantonese (Jyutping) jan4
Vietnamese nhân, nhũ "nhân đức" (vhn)
Vietnamese nhơn, nhũ "nhơn tâm (nhân tâm)" (gdhn)