Definitionnight, dark; in night; by night
Unicode U+4eb1
Cangjie YOAM
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亠 đầu (8) + 7 strokes
Mandarin (Pinyin)
Vietnamese dạ, nhũ "dạ bán (nửa đêm); dạ minh châu; dạ xoa" (gdhn)