Detailed information

Glyph
Definitionbright, brilliant, radiant, light
Unicode U+4eae
Cangjie YRBU
Total strokes9
Unicode radical
+ strokes
radical 0008
+ 7 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0008
+ 7 strokes
Radical + strokes radical 0008
+ 7 strokes
Radical đầu
Mandarin (pinyin) LIANG4
Cantonese (Yale) LEUNG6
Vietnamese lượng, như "lượng (sáng, thanh cao)" (gdhn)