Definitionbright, brilliant, radiant, light
Unicode U+4eae
Cangjie YRBU
Total strokes9
Unicode radical + strokes 亠 đầu (8) + 7 strokes
Hán-Việt readinglượng
Mandarin (Pinyin) liàng
Cantonese (Jyutping) loeng6
Vietnamese lượng, nhũ "lượng (sáng, thanh cao)" (gdhn)