Detailed information

Glyph
Definitionalso, too; likewise
Unicode U+4ea6
Cangjie YLNC
Total strokes6
Unicode radical
+ strokes
radical 0008
+ 4 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0008
+ 4 strokes
Radical + strokes radical 0008
+ 5 strokes
Radical đầu
Mandarin (pinyin) YI4
Cantonese (Yale) YIK6
Vietnamese diệc, như "diệc tức (còn gọi là); diệc bộ diệc xu (bắt chước mù quáng)" (gdhn)