Definitionalso, too; likewise
Unicode U+4ea6
Cangjie YLNC
Total strokes6
Unicode radical + strokes 亠 đầu (8) + 4 strokes
Hán-Việt readingdiệc
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jik6
Vietnamese diệc, nhũ "diệc tức (còn gọi là); diệc bộ diệc xu (bắt chước mù quáng)" (gdhn)