Definitionhigh, proud; violent, excessive; skilled; name
Unicode U+4ea2
Cangjie YHN
Total strokes4
Unicode radical + strokes 亠 đầu (8) + 2 strokes
Hán-Việt readingcang kháng
Mandarin (Pinyin) kàng
Cantonese (Jyutping) gong1 kong3
Vietnamese cang, nhũ "cang (làm oai)" (vhn)
Vietnamese khảng, nhũ "xem kháng" (btcn)