Detailed information

Glyph
Definitionmutually, reciprocally
Unicode U+4e92
Cangjie MVNM
Total strokes4
Unicode radical
+ strokes
radical 0007
+ 2 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0007
+ 2 strokes
Radical + strokes radical 0007
+ 2 strokes
Radical nhị
Mandarin (pinyin) HU4
Cantonese (Yale) WU6
Vietnamese hỗ, như "hỗ trợ, tương hỗ" (vhn)
Vietnamese hổ, như "hổ thẹn, xấu hổ" (btcn)