Detailed information

Glyph
Definitionto take small steps; Korean place name
Unicode U+4e8d
Cangjie MMN
Total strokes3
Unicode radical
+ strokes
radical 0007
+ 1 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0007
+ 1 strokes
Radical + strokes radical 0007
+ 1 strokes
Radical nhị
Mandarin (pinyin) CHU4
Cantonese (Yale) CHUK1
Vietnamese sục, như "sục sạo" (vhn)
Vietnamese xúc, như "xúc lập (sừng sững)" (btcn)
Vietnamese súc, như "sách súc (đi chậm)" (gdhn)
Vietnamese xục, như "xục xạo" (gdhn)