Definitionaffair, matter, business; to serve; accident, incident
Unicode U+4e8b
Cangjie JLLN
Total strokes8
Unicode radical + strokes 亅 quyết (6) + 7 strokes
Hán-Việt readingsự
Mandarin (Pinyin) shì
Cantonese (Jyutping) si6
Vietnamese sự, nhũ "sự việc" (vhn)
Vietnamese xì, nhũ "xì mũi, xì hơi; lì xì" (gdhn)