Definitionhook; KangXi radical 6
Unicode U+4e85
Cangjie XN
Total strokes1
Unicode radical + strokes 亅 quyết (6) + 0 strokes
Hán-Việt readingquyết
Mandarin (Pinyin) jué
Cantonese (Jyutping) kyut3
Vietnamese quyết, nhũ "quyết (bộ gốc)" (gdhn)