Detailed information

Glyph
Definitionbreast, nipples; milk, suckle
Unicode U+4e73
Cangjie BDU
Total strokes8
Unicode radical
+ strokes
radical 0005
+ 7 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0005
+ 7 strokes
Radical + strokes radical 0005
+ 7 strokes
Radical ất
Mandarin (pinyin) RU3
Cantonese (Yale) YU5
Vietnamese vú, như "vú mẹ" (vhn)
Vietnamese nhú, như "nhú lên" (btcn)
Vietnamese nhỗ, như "nhỗ nhã (khiếm nhã với người trên)" (gdhn)
Vietnamese nhũ, như "nhũ hoa (đầu vú)" (gdhn)