Definitionalso; classical final particle of strong affirmation or identity
Unicode U+4e5f
Cangjie PD
Total strokes3
Unicode radical + strokes 乚 ất (5) + 2 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jaa5
Vietnamese dã, nhũ "dã cánh; dã rượu" (vhn)
Vietnamese dạ, nhũ "gọi dạ bảo vâng" (btcn)
Vietnamese giã, nhũ "giã gạo" (btcn)