Detailed information

Glyph
Definitionto squint; what? huh? (Cant.)
Unicode U+4e5c
Cangjie PN
Total strokes2
Unicode radical
+ strokes
radical 0005
+ 1 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0005
+ 1 strokes
Radical + strokes radical 0005
+ 1 strokes
Radical ất
Mandarin (pinyin) MIE1
Cantonese (Yale) MAT1 ME2 NIP2
Vietnamese khiết, như "khiết tà (nháy mắt có ý gian)" (gdhn)