Definitionsecond; 2nd heavenly stem
Unicode U+4e59
TCVN Code V1-4A45
Cangjie NU
Total strokes1
Unicode radical + strokes 乚 ất (5) + 0 strokes
Hán-Việt readingất
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jyut3 jyut6
Vietnamese hắt, nhũ "hắt hủi" (btcn)
Vietnamese lớt, nhũ "lớt nhớt" (gdhn)
Vietnamese át, nhũ "lấn át" (btcn)
Vietnamese ất, nhũ "ất bảng" (vhn)
Vietnamese ắc, nhũ "đầy ắc (đầy ất)" (btcn)
Vietnamese ắt, nhũ "ắt là (đúng như vậy, chắc thế)" (btcn)
Vietnamese ặc, nhũ "ắt thật (chắc hẳn thế)" (gdhn)