Definitionfirst time, for the first time
Unicode U+4e4d
Cangjie HS
Total strokes5
Unicode radical + strokes 丿 phiệt (4) + 4 strokes
Hán-Việt readingsạ
Mandarin (Pinyin) zhà
Cantonese (Jyutping) zaa3 zaa6 zok3
Vietnamese chạ, nhũ "chung chạ, lang chạ" (vhn)
Vietnamese sạ (btcn)
Vietnamese cha (gdhn)
Vietnamese sã, nhũ "sã cánh" (gdhn)