Definitionmarks preceding phrase as modifier of following phrase; it, him her, them; go to
Unicode U+4e4b
TCVN Code V1-4A3F
Cangjie INO
Total strokes3
Unicode radical + strokes 丿 phiệt (4) + 3 strokes
Hán-Việt readingchi
Mandarin (Pinyin) zhī
Cantonese (Jyutping) zi1
Vietnamese chi, nhũ "làm chi, hèn chi" (vhn)
Vietnamese giây, nhũ "giây lát, giây phút" (btcn)
Vietnamese gì, nhũ "cái gì" (btcn)