Definitionstretch
Unicode U+4e40
Cangjie XMO
Total strokes1
Unicode radical + strokes 丿 phiệt (4) + 0 strokes
Hán-Việt readingphật
Mandarin (Pinyin)
Vietnamese phật, nhũ "phật (nét mác của chữ Hán)" (gdhn)