Detailed information

Glyph
Definitionstretch
Unicode U+4e40
Total strokes1
Unicode radical
+ strokes
radical 0004
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0004
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0004
+ 0 strokes
Radical phiệt
Mandarin (pinyin) FU2
Vietnamese phật, như "phật (nét mác của chữ Hán)" (gdhn)