Detailed information

Glyph
Definitionmaster, chief owner; host; lord
Unicode U+4e3b
Cangjie YG
Total strokes5
Unicode radical
+ strokes
radical 0003
+ 4 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0003
+ 4 strokes
Radical + strokes radical 0003
+ 4 strokes
Radical chủ
Mandarin (pinyin) LI2 ZHU3
Cantonese (Yale) JYU2
Vietnamese chúa, như "vua chúa, chúa công, chúa tể" (vhn)
Vietnamese chủ, như "chủ nhà, chủ quán; chủ chốt; chủ bút" (btcn)
Vietnamese chuá, như "vua chúa, chúa tể" (gdhn)