Definitioncinnabar (native HgS); vermilion (artificial HgS used as pigment)
Unicode U+4e39
Cangjie BY
Total strokes4
Unicode radical + strokes 丶 chủ (3) + 3 strokes
Hán-Việt readingđan đơn
Mandarin (Pinyin) dān
Cantonese (Jyutping) daan1
Vietnamese đam (vhn)
Vietnamese đan, nhũ "đan tâm; linh đan; Đan Mạch" (btcn)
Vietnamese đơn, nhũ "hồng đơn; mẫu đơn" (btcn)